POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES ED Invest S.A.

 

 

§ 1 DEFINICJE

Administrator – ED INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie (03-840), przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000321820, REGON: 01282003000000, NIP: 525-19-68-486, z kapitałem zakładowym w wysokości 619.334,35 zł w całości opłaconym, e-mail biuro@edinvest.pl

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności oraz cookies.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. będąca klientem Administratora, wykonująca obowiązki służbowe na rzecz kontrahenta Administratora, odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.edinvest.pl/ oraz https://edinvest.pl/.

 

§ 2 WPROWADZENIE

Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez Administratora, w tym w związku z prowadzeniem Serwisu oraz do danych za jego pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora.

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

 

§ 3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest ED INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie (03-840), przy ul. Grochowskiej 306/308, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub adres e-mail: biuro@edinvest.pl (zwana dalej Administratorem).

 

§ 4 PODSTAWA PRAWNA , CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach, w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne:

 

Odpowiedz na zapytanie związane z naszą działalnością

Jeśli kontaktujecie się z nami Państwo za pomocą wiadomości e-mail, telefonujecie do nas lub za pomocą formularzy kontaktowych w celu umówienia prezentacji, spotkania, uzyskania większej ilości informacji na temat naszej oferty, to przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważamy odpowiedz na zapytanie, utrzymanie konwersacji, udzielenie informacji. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania spowoduje, że nie będziemy mogli realizować celów w postaci odpowiedzi na Państwa zapytanie, etc.

 

Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością/ przetwarzanie danych osobowych kontrahentów/ klientów, przedstawicieli kontrahentów/klientów

W przypadku, gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z nami umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane osobowe związane z umową w celach podatkowo – księgowych, wtedy to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony.

 

Pozyskane dane osobowe dla celów księgowo – podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, chyba że zajdą okoliczności powodujące, że musimy przetwarzać dane dłużej, np. spór pomiędzy stronami umowy. Dane niezbędne dla realizacji umowy/ rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

 

Podanie w/w danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych spowoduje, że nie będziemy mogli ani zrealizować umowy, ani skontaktować się z Państwem. Podanie danych przetwarzanych w celach podatkowo-księgowych jest obowiązkowe, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli zrealizować naszych obowiązków prawnych.

 

Korespondencja przez formularz ze strony internetowej, mailowa i tradycyjna oraz kontakt telefoniczny

Przetwarzamy dane w celach prowadzenia bieżącego kontaktu, prowadzenia rozmów, udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe, udzielania informacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych w/w celach jest w pełni dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi nam bieżący kontakt i odpowiedz na Państwa pytanie.

 

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe, np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek, za pomocą LinkedIn, GoldenLine, etc. – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Podanie danych osobowych w/w celach jest w pełni dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi nam bieżący kontakt.

 

Rozpatrywanie reklamacji

Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną reklamacją przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze roszczeń. Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane dane osobowe szczególnej kategorii wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Dane te przetwarzamy do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz czas niezbędny po zakończeniu procesu reklamacyjnego w celach dowodowych.

 

Podanie danych jest konieczne w celu realizacji procesu reklamacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi nam rozpatrzenie reklamacji.

 

Przesyłanie informacji handlowych/ marketingowych

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/ handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 i kolejne ustawy prawo telekomunikacyjne w zakresie określonych form kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prowadzenie marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do momentu jej wycofania. Zgodę można w każdym momencie wycofać pisząc na adres e-mail wskazany w § 3 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane związane z w/w celem przetwarzamy do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody, o której mowa powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi nam przesyłanie wiadomości marketingowych, co doprowadzi do braku wiedzy na temat naszych najnowszych ofert, akcji promocyjnych, marketingowych.

 

Wysyłka newslettera

W zakresie subskrybentów newsletter przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania informacji handlowych związanych z działalnością Administratora drogą elektroniczną. Przetwarzamy dane do momenty wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi nam przesyłanie newslettera, a Państwu zdobycie informacji na temat naszej działalności biznesowej.

 

Profile w mediach społecznościowych

Administratora prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, X) i w tym zakresie jest współadministratorem danych osobowych wspólnie z podmiotami zarządzającymi tymi portalami (odpowiednio: Meta Platforms Inc., Meta Platforms Inc., LinkedIn Corporation, X Corp.). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, produktów a także w celu komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia śledzenie naszych profili, dodawanie reakcji, komentowanie czy wysyłanie wiadomości.

 

Obrona roszczeń

Gdy powstanie taka potrzeba możemy przetwarzać dane osobowe w celach dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Podanie danych jest konieczne, brak podania danych uniemożliwi nam realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Pliki cookie

Dane osobowe pozyskane wskutek funkcjonowania cookie przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważamy konieczność otrzymania naszej strony internetowej, chęć prawidłowego wyświetlania strony użytkownikowi, czy kontrola liczby osób, które odwiedzają stronę. Przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z czym przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o czym więcej w § 7 Polityki prywatności (w tym miejscu także więcej informacji na temat pozostałych praw) i/lub kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w § 3 Polityki prywatności. Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jednak nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Na początku odwiedzin naszej strony internetowej jesteście Państwo pytani o zgodę na instalację cookies na Państwa urządzeniu z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, innych aniżeli niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej. Zgodę można cofnąć w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych do którego doszło przed jej wycofaniem. W celu realizacji praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w § 3 Polityki prywatności. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

 

Realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków z RODO

Mamy obowiązek realizowania obowiązków wskazanych w RODO, tj. m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO. Przetwarzamy wtem dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na nas oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

§ 5 ŹRÓDŁA DANYCH

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz, czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza, zakupu w sklepie internetowym). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

§ 6 ODBIORCY DANYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, tj.

firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe,

operatorom systemów płatności,

firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartej umowy współpracy,

kancelarii prawnej, jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,

firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych.

Ponadto przekażemy dane osobowe odpowiednim instytucjom państwowym i/lub publicznych jeśli zajdzie taka potrzeba w celu realizacji obowiązków prawnych.

Dane osobowe mogą też być udostępnianie podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, jeżeli dana sprawa dotyczy działań realizowanych przez wskazaną spółkę, co stanowi uzasadniony interes ED Invest S.A. Podmioty te po udostępnieniu stają się administratorami Państwa danych osobowych i przetwarzają je na tych samych zasadach co ED Invest S.A. W skład grupy kapitałowej ED Invest wchodzą:

Project View Sp. z o.o. (numer KRS 306785, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

Radzikowskiego APV Sp. z o.o. (numer KRS 845979, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

SOEDI 1 Sp. z o.o. (numer KRS 1011220, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

SOEDI 2 Sp. z o.o. (numer KRS 0001030203, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

SOEDI 3 Sp. z o.o., (numer KRS 0001062304, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

SOEDI 4 Sp. z o.o., (numer KRS 0001098018, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa),

SOEDI 5 Sp. z o.o., (numer KRS 0001098732, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa).

Odbiorcami plików cookie mogą być podmioty zewnętrzne, które je dostarczają.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Korzystamy z usług Microsoft (np. e-mail), jednak dane przetwarzane są przez serwery znajdujące się w obszarze EOG i co do zasady nie przesyłamy danych poza obszar EOG.

§ 7 ZAUFANI PARTNERZY

Jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę, Wasze dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym Zaufanym Partnerom – podmiotom, z którymi współpracujemy w celu marketingu i sprzedaży naszych produktów.

Aktualna lista tych podmiotów to:

ECC REAL ESTATE SP. Z O.O. POLSKA, ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa,

Private House Brokers Angel Wawel, ul. Sukiennicza 8/U8, 31-069 Kraków.

§ 8 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilujemy dane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator usunie dane niezwłocznie.

w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tych zgód przed ich cofnięciem. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w 4.

w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w § 3 Polityki

§ 9 PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG, PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 

§ 10 PLIKI COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej w Twoim urządzeniu końcowym.

Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości). Poniżej znajdziecie Państwo informacje, które cookies są uważane za cookies niezbędne oraz inne, na które będziemy prosić, o wyrażenie zgody na ich instalacje na Państwa komputerze. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki umożliwia także odrzucenie akceptacji plików cookies. Może to jednak oznaczać, że użytkownik nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony.

Rodzaje cookies:

Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.

Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.

Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam.

Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, układ treści, etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

Google Analytics: W celu nieustannego ulepszania naszej Strony korzystamy z narzędzia Google Analytics służącego do analizy danych internetowych Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze Strony. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z danej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Europie (lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu anonimizacji adresu IP, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym użytkownikiem. Dopiero po dokonaniu anonimizacji adresu IP taki skrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP może zostać przesłany bezpośrednio na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Ta Strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem służącym do anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Google będzie wykorzystywać na rzecz naszej firmy zebrane informacje do oceny korzystania przez użytkownika ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności Strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Strony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google Ads: Promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwarek internetowych. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Ads dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze Strony. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z danej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Europie (lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu anonimizacji adresu IP, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym użytkownikiem. Dopiero po dokonaniu anonimizacji adresu IP taki skrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP może zostać przesłany bezpośrednio na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Pixel Meta: Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz strony internetowej, korzystamy z funkcjonalności śledzenia zwanej „Pixel Meta“ (dawniej: Facebook Pixel), którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Rozwiązanie to pozwala firmie Meta na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam. W związku z tym korzystamy z funkcji Pixel Meta do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Pixel Meta pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Pixel Meta ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Można wyrazić swój sprzeciw wobec gromadzenia przez nas danych przy wykorzystaniu narzędzi Google Analytics, Google Ads oraz Pixel Meta, w szczególności poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce ograniczających gromadzenie plików cookies. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Warto jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez naszą Stronę. Można także uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze Strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę dla przeglądarki dostępną tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Odrzucenie plików cookies to ustawienie, które uniemożliwia zbieranie danych podczas odwiedzania tej Strony w przyszłości. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Analytics można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, na temat Google Ads: https://safety.google/intl/pl_au/privacy/ads-and-data/, a na temat portalu Facebook oraz w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Szczegółowe informacje o funkcjach Pixel Meta są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

§ 11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

 

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 

§ 12 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Data ostatniej aktualizacji Polityki: 05 lipca 2024 r.

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym doradcą

Skontaktuj się z nami